Velkommen til brukerorganisasjonen – R.O.T Recovery og Tilfriskning

R.O.T ønsker å være en brobygger inn mot fagfelt og andre organisasjoner.
Brukermedvirkning på individ, system/tjeneste og politisk nivå.
R.O.T ser mennesker med en avhengighet som en unik ressurs.
R.O.T ønsker å vise at tillit og inkludering gir vekst og mestring i hverdagen.
R.O.T ønsker å fremme viktigheten av menneskeverd.
R.O.T er for deg som trenger ett fellesskap som gir støtte og fellesskap.

Hvorfor startet vi R.O.T?
Rusfeltet byr på så mange utfordringer. Vi har erfaring med å se at ett godt fellesskap er roten til ett helt nytt liv, og en helt ny start, med kunnskap, erfaringer, vilje og åpenhet.

R.O.T har i etterkant organisert seg som en organisasjon innen avhengighet feltet, og knyttet til seg ett profesjonelt styre, som består av mennesker med ulike erfaringer og profesjoner.

 

Takk for at du vil lese litt mer om R.O.T - Recovery og tilfriskning

 Recovery og Tilfriskning (R.O.T) er en brukerorganisasjon som ble startet opp i Porsgrunn i 2017 av 4 personer med egenerfaring. – MEN favner nå hele Telemark og deler av Vestfold.


R.O.T er lokalt forankret i Porsgrunn Kommune og driver sine tilbud foreløpig fra Raschebakken dagsenter. Som brukerorganisasjon har R.O.T. en sentral rolle … som brukerrådgiver, veileder og tjenesteleverandør. R.O.T skal være et supplement til de lovpålagte oppgavene i kommunen og bidra til å styrke samfunnet samlede innsats på feltet

(Helsedirektoratet 2015).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anslår at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og medfører omfattende kostnader for enkeltindivider og samfunnet

Antall brukere og pårørende har økt i takt med at R. O. T har synliggjort sin tilstedeværelse, både på Facebook og nå med vår nettside vil vår hjelp være en direkte bidragsyter for at flere mennesker med en avhengighet/ pårørende kan komme i direkte kontakt med oss.